Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Η εταιρεία «Εκπτωτικό Χωριό Αθήνας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα στην Ελλάδα (Οικοδομικό Τετράγωνο Ε71/Θέση Γιαλού, ΤΚ:19004 Σπάτα, Αθήνα), είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τον εθνικό Νόμο 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα. Στην παρούσα δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας και βίντεο κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο εμπορικό κέντρο και τα γραφεία της Εταιρείας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, είναι δεδομένα εικόνας και βίντεο των επισκεπτών κι εργαζομένων στους χώρους του εμπορικού κέντρου ή/και των γραφείων της Εταιρείας.

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών στο εμπορικό κέντρο και στα γραφεία της Εταιρείας. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη βάσει των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε το χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και βίντεο και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων (π.χ. εγκλήματα κατά της ζωής ή της περιουσίας) ή πράξεων, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων και αγαθών. Σημειώνεται, πως δεν εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στο σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο κι ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της Εταιρείας, που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου, και τρίτους, στους οποίους η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, όπως:

  • H εταιρεία φύλαξης με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.
  • Άλλες εταιρείες του Ομίλου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας.
  • Ασφαλιστικές εταιρείες / ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
  • Αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνονται στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης ή όταν οι αρχές ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  • Το θύμα ή το δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης της πράξης.
  • Εταιρείες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, όπως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες ή για την άσκηση των δικαιωμάτων μου;

Για οποιαδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaldata@lamdadev.com.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.  

Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης

Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει κάμερες, οι οποίες δεν καταγράφουν ήχο, σε κρίσιμα σημεία των εγκαταστάσεών της, όπου εμφανίζονται σημαντικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα κλοπές, ατυχήματα και άλλες πράξεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο προσβολής τόσο την υγεία των επισκεπτών και των εργαζομένων όσο και την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας. 

Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με το κατάστημα για τη διαθεσιμότητα και την τιμή που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Το Designer Outlet Athens δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στις τιμές.

Είσοδος / Εγγραφή
Καλώς ήρθατε στο Designer Outlet Athens: συνδεθείτε ή κάντε την εγγραφή σας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας.